30 năm ngày cưới

Ba mươi năm, một mốc rất dài. Tác phẩm làm vừa kịp hoàn thành đúng ngày để đem tặng.

Photobucket


Photobucket

Bài này đã được đăng trong Cross stitch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.