Cửa Lò

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Du lịch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.