Trả nợ

Đúng là trả nợ vì hứa hẹn mãi rồi!

 

Photobucket

This entry was posted in Cross stitch. Bookmark the permalink.