Trả nợ

Đúng là trả nợ vì hứa hẹn mãi rồi!

 

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Cross stitch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.