Monthly Archives: Tháng Một 2010

Quà tân gia

Hai bức này thêu lâu lắm rồi, tính ra đến hai năm. Giờ cháu nó đã được đi ở nhà người ta rồi. Mẫu  Anchor Bull rush and Dragonfly  

Đăng tải tại Cross stitch