Trứng muỗi

Gọi là trứng muỗi vì bé quá!

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

tiger

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Tất cả đều đi ở cả rồi!

Bài này đã được đăng trong Cross stitch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.