1/6 của Mít cân đong đo đếm được 9.1kg dài 71cm. Nhùn giống mẹ rồi Mít ơi!

Ngày 1/6, Mít dọn đồ về nhà nội. Úi sao mà nhiều đồ thế không biết. Chiều bố Mít đưa ra phường uống vitamin tranh thủ cân đong đo đếm cho đàng hoàng. Mít còi được 9.1kg và dài 71cm. Mít nhùn giống mẹ rồi!

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.